top of page

UZM. DR. ENGİN KOCABAŞ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel verilerinizin korunması ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasındadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca Uzm. Dr. Engin Kocabaş  veri sorumlusu sıfatına haizdir. Kanunun 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları dikkatinize sunarız.

 

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korunmayı amaçlayan 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle, kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, aktarılması, korunması, imha süreçleri hakkında usul ve esaslar belirlenmiş, veri sorumlularına kanun kapsamında yükümlülükler getirilmiştir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu Uzm. Dr. Engin Kocabaş tarafından Kanunun 5. maddesinde yer alan “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” veya “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak; sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda Uzm. Dr. Engin Kocabaş ile paylaştığınız kişisel verileriniz otomatik veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanabilecektir ve güncellenmek suretiyle işlenebilecektir. Telefonda, web sitesi aracılığıyla veya kliniğimize gelerek form doldurulması suretiyle randevu alınması, hasta kaydı işlemleri, matbu formlar ve anketlerin doldurulması, sosyal medya hesaplarından yaptığınız temaslar çerçevesinde kişisel verileriniz toplanmaktadır. Özel nitelikli kişisel verileriniz, Kanunun 6. maddesinde yer alan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi hukuki sebebine dayanarak, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda Uzm. Dr. Engin Kocabaş ile paylaşmanız halinde ve tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında otomatik veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanabilecektir ve güncellenmek suretiyle işlenebilecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kanunun izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel verilerinizi, sözleşme kurulması ve ifası, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, size özel ilaç veya tıbbi malzeme temini, randevu oluşturma, randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme, bilgi sağlama veya randevu hatırlatma, kişisel verilerinizin başkaları tarafından ele geçirilmesini engelleyebilmek adına kimlik tespiti ve doğrulama, mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile edinilen bilgileri paylaşma ve yanıt verme, sunduğumuz hizmetler karşılığında fatura tanzim etme, sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme, hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verme, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini, ilgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme, hasta memnuniyetinin arttırılması, araştırılması ve kliniğimizin mekan güvenliğinin sağlanması amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verilerinizin üçüncü kişiler ile paylaşımı, kural olarak kişisel veri sahiplerinin açık rızası çerçevesinde gerçekleşmekte ve kişisel veri sahiplerinin onayı olmaksızın kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, Kanunun 8. maddesinde sayılan şartların varlığı halinde kişisel verileriniz, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi kapsamında, yasalara uygun olarak, iş birliği içerisinde olduğumuz klinik yönetim sistemi Estesoft, laboratuvarlar, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlara, kanuni temsilcileriniz, faturalandırmanızın çalıştığınız kuruma yapılacak olması durumunda kurumunuz, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan diğer ilgili üçüncü kişiler ve yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir. Tedavi süreci ve etkisinin takibi amacıyla çekilen tıbbi fotoğraf ve videolar, açık rıza dahilinde eğitsel ve bilimsel çalışmalarda, Uzm. Dr. Engin Kocabaş’a ait ilgili sosyal medya hesaplarında ve klinik içi gösterimlerde kullanılabilmektedir. 

 

 1. KVKK KAPSAMINDA VERİ SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU HAKLAR

Kanun uyarınca Uzm. Dr. Engin Kocabaş’a başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi talebi sonucu yapılan işlemin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda Uzm. Dr. Engin Kocabaş’a iletilen talepler en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kaleme aldığınız ıslak imzalı dilekçenizi;

UZM. DR. ENGİN KOCABAŞ (VERİ SORUMLUSU)

Kültür Mahallesi Nevvar Salih İşgören Sok. No:1 K:2 D:3 Alsancak/İzmir/TÜRKİYE adresine noter kanalıyla iletebilir veya kimliğiniz ile birlikte şahsen teslim edebilir ya da engindr@gmail.com adresine mail atabilirsiniz.

bottom of page